Reindriftspolitikk i hardt vær

Vi har alle registrert debatten omkring reindriftsnæringa over lengre tid. Fokus har endret seg fra reindriftas relasjon til annen type virksomhet, naturbruk og samfunnsutvikling, til slaktekapasitet og avsetning av reinkjøtt, fram til de siste dramatiske beretningene om konflikter på vinterbeite.

Gjennom alle disse debattene har ett felles budskap etablert seg: «Det er for mange rein. Det er for mye reindrift.»

Næringspolitikk dreier seg om verdiskapning og ekspansjon. I noen tilfeller legger myndighetene begrensninger på utvikling og etablering, men sjelden blir en hel næring møtt med et ensidig budskap om reduksjon slik reindriftsnæringa opplever det.

Dette gjør reindriftspolitikken spesiell, også uten å nevne andre komplikasjoner, som at reindrift er en urfolksnæring med beskyttelse i folkeretten. Reindrift drives over store områder, med ulike naturgitte og samfunnsmessige forutsetninger. Det som er virkeligheten i et område gjelder ikke overalt.

Vinterbeitet er en knapphetsfaktor i reindrifta, og siida-grensene i mange vinterbeiteområder er uavklarte. En årsak til dette er ordningen med fellesbeiter fra slutten av 70-tallet, en annen den tradisjonelle fleksibiliteten i bruken av områder. Overlappende og vekslende bruk blir et større problem enn det kunne vært hvis det totale reintallet ikke er dimensjonert for beitene. Manglende enighet i om reintall i noen distrikter, samt problemer med levering av slakt høsten 2010 gjør denne vinteren spesielt vanskelig.

Reindriftsloven av 1978 er en av flere årsaker til dagens utfordringer. Lovrevisjonen av 2007 var et forsøk på å korrigere og fylle noen tomrom. NSR var ikke helt fornøyd med lovrevisjonen. En vesentlig innvending var at reintallsreduksjon skal foregå prosentvis uavhengig av flokkstørrelse. Dette vil favorisere godt etablerte reineiere framfor ungdom under etablering, og vil premiere de som har bygd opp store flokker i påvente av akkurat denne prosessen.

NSR ønsket en mer solidarisk modell med et flatt fradrag fra reintallet, før kravet om prosentvis reduksjon slo inn. Vi beklager at Sametinget ikke fikk gjennomslag for dette, og det er verdt å merke seg at ingen av Stortingspartiene, selv ikke de på venstresiden støttet dette.

Det begrensete interne selvstyret reindrifta har oppnådd gjennom lovrevisjonen av 2006 innebærer distriktsvise forhandlinger om bruksregler for reintall og bruk av beiteområder. Utviklingen av disse bruksreglene har vært krevende. Mange distrikter har ennå ikke ferdigstilt disse, eller ikke fått dem godkjent. Derfor har vi ennå ikke sett hvordan den reviderte loven vil fungere som en regulerende mekanisme overfor reindrifta.

Det er ikke vanskelig å tenke seg at de distriktene der bruksreglene ikke er ferdige, og man derfor ikke er internt enige om fordelingen av reintallet, kanskje har spesielle utfordringer eller konflikter. Det interne selvstyret i reindrifta ikke er større enn at myndighetene gjennom sine styringsorganer har hjemmel til å utforme bruksregler og dermed avgjøre reintall når enighet ikke oppnås.

Når utfordringene i reindrifta virker uhåndterlige må noe gjøres med redskapene vi bruker til å utvikle og regulere reindriftsnæringa. Dette kan ikke bare hjelpe oss å finne løsning på konfliktene, men virke konfliktforebyggende. I påvente av at distriktene skal lykkes i bruksregelprosessen bør man finne både kortsiktige og landsiktige løsninger.

Den kortsiktige kan være at styringsorganene i reindrifta vedtar midletidige bruksregler der det ikke oppnås enighet. Dette bør gjøres før neste vintersesong. Det bør etableres et kompetent organ for konfliktløsning, noe som kan fremme forhandlingsløsninger og være konfliktforebyggende. Ikke alle konflikter vil nødvendigvis finne sin løsning gjennom forhandlinger.

NSR har tidligere foreslått en rettighetskommisjon for reindrifta for å utrede interne rettighetskrav, og mener fortsatt at dette bør være en del av den langsiktige løsningen. Slik ville vi kunne behandle rettskravene helhetlig, og ikke vilkårlig gjennom rettslige enkeltavgjørelser.

Aili Keskitalo, NSR

(Kronikken sto på trykk i FD 20. janmaur 2011)

Vist 22 ganger. Følges av 1 person.
Annonse